Βιογραφικό

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μέσων
Τακτικός Σχεδιασμός Μέσων
Αγορά Χώρου & Χρόνου στα Μέσα
Υλοποίηση Καμπανιών
Έλεγχος Υλοποίησης Καμπανιών
Απολογιστικές Μελέτες
Ανάλυση Ανταγωνισμού
Έρευνες διαφημιστικής & καταναλωτικής αγοράς
Πλήρης ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Image maker: Ασχολείται με τη δημιουργία της δημόσιας εικόνας οργανισμών, εταιρειών, προσώπων κλπ. Η δουλειά του αποτελεί τμήμα της δουλειάς του Communication specialist.

Media expert: Ασχολείται με τις ποσοτικές και ποιοτικές ιδιότητες των μέσων, τηλεόραση, τύπο, ραδιόφωνο γενικά, και κάθε καναλιού, σταθμού, εφημερίδας, περιοδικού, κλπ χωριστά. (τηλεθεάσεις, ακροαματικότητες, αναγνωστικότητες, κοινό, ηλικίες, κοινωνικοοικονομικές ομάδες.

Communication specialist: Ασχολείται με το περιεχόμενο της επικοινωνίας /προβολής (τι λέμε, σε ποιους, πως, με ποιο σκοπό) θεσμών, οργανισμών, εταιρειών, προϊόντων, προσώπων κλπ.

Digital - New Media

Online Campaigns

Mobile News

Campaigns

Advertising

Public Relations

Μετακινησεις Στελεχών.

Ραδιοφωνο

Εφημερίδες

Radio world

Παράξενα